Vuokraus- ja myyntiehdot

Voit ladata tämän myös PDF-tiedostona tästä.

SHOW LIGHT OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT

Myyntiehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

1.            Osapuolet ja soveltamisala

Nämä ehdot astuvat voimaan 9.6.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Näitä sopimusehtoja (”yleiset vuokrausehdot”) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä niiden tarvikkeiden vuokrausta koskeviin Show Light Oy:n (jäljempänä ”Vuokranantaja”) ja vuokralle ottajan (jäljempänä ”Vuokraaja”) välisiin vuokrasopimuksiin (”vuokrasopimus”). Vuokraajan nimi, vuokrauksen kohde sekä muut erityisehdot käyvät ilmi luovutuslistasta tai lähetyslistasta. Mikäli näiden yleisten vuokrausehtojen ja luovutuslistan erityisehtojen välillä vallitsee ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti vuokrasopimuksen ehtoja kussakin yksittäistapauksessa.

2.             Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Vuokranantajan ja Vuokraajan sopima kalusto (jäljempänä ”vuokrakalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokranantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti tai suullisesti yksilöinyt. Vuokrakalusto vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat noutohetkellä.

Vuokrakaluston yksinomainen omistusoikeus kuuluu Vuokranantajalle. Vuokraajalla ei vuokra-ajan aikana ole oikeutta siirtää tai luovuttaa vuokrakalustoa kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Erityistaitoja tai tietynlaista pätevyyttä edellyttävien vuokrakaluston käyttö on sallittua ainoastaan tehtävään pätevien henkilöiden toimesta huomioon ottaen voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

3.            Vuokrasopimuksen alkaminen ja päättyminen

Sopimus Vuokranantajan ja Vuokraajan välillä voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Vuokrasopimus tulee voimaan Vuokraajan tehdessä tilauksen Vuokranantajalle tai Vuokraajan antaessa hyväksyvän vastauksen Vuokranantajan tekemään tarjoukseen.

Vuokrasopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päättyessä.

Sopimukseen sovelletaan näitä Show Light Oy:n yleisiä vuokrausehtoja riippumatta siitä, sovitaanko vuokrauksesta suullisesti vai kirjallisesti.

4.            Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin vuokrakalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokranantajan varastosta tai jolloin se on sopimuksen mukaan lähetetty Vuokraajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin vuokrakalusto palautetaan kaikilta osin Vuokraajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Vuokrakaluston tarkemmasta luovutus ja vastaanottamiskellonajasta on sovittava aina erikseen ennen vuokrasopimuksen alkamisajankohtaa.

Vuokra-ajan muutoksista sovitaan erikseen.

5.            Vuokrakaluston käyttö

Vuokraajan tulee käyttää vuokrakalustoa käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Vuokraaja on vastuussa kalustoa käyttävän henkilöstön käyttöön soveltuvasta ja riittävästä koulutuksesta ja/tai ammattitaidosta. Vuokraaja on vastuussa kaikista veroista, maksuista, sakoista, palvelutoimenpiteistä ja muista kuluista, jotka ovat seurausta vuokrakaluston käytöstä vuokra-aikana. Vuokraaja ei saa purkaa tai korjata vuokrakalustoa osiin muuta kuin välttämättömän kaluston säännöllisen puhdistamisen ja kunnossapidon hoitamiseksi.

Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan vuokrasopimuksessa ilmoitetussa tapahtumassa tai tapahtumissa.

Laitteita saa huoltaa vain Vuokraajan hyväksymä huoltoliike. Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus.

Vuokrauksen yhteydessä luovutetut varapolttimot tulee palauttaa muun vuokrakaluston palautuksen yhteydessä. Myös rikkoutuneet tai muuten vioittuneet polttimot tulee palauttaa.

6.            Vuokraajan vastuut

Vuokraaja sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Vuokraaja vastaa vuokrakaluston turvallisesta säilytyksestä vuokra-ajan. Vuokraaja on vastuussa vuokrakaluston noutamisesta Vuokranantajan toimitiloista yhdessä sovittuna ajankohtana sekä niiden käyttöpaikkaan kuljettamisesta. Vuokraajan tulee vuokra-ajan päättyessä palauttaa vuokrakalusto Vuokranantajan toimitiloihin siinä kunnossa kuin ne olivat vuokra-ajan alkaessa, lukuun ottamatta normaalia käytöstä johtuvaa kulumista.

Vuokrakalusto ei ole Vuokraajan toimesta vakuutettu ellei toisin ole mainittu. Laitteet ovat täysin asiakkaan vastuulla koko vuokrausajan ja mahdollisen kuljetusajan.

7.            Vuokranantajan oikeus

Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.

8.             Vuokranantajan vastuut

Vuokranantaja ei ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka on seurausta vuokrakaluston käytöstä tai hallussapidosta, laiminlyönneistä, kuljetuksista tai muistakaan vastaavista vuokrakalustoon liittyvistä vahingosta. Vuokranantaja ei vastaa mistään Vuokraajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta tai liikevoiton menetyksestä.

Vuokranantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Vuokranantaja ei vastaa siitä, miten vuokrakalusto soveltuu Vuokraajan niille aikomaan käyttötarkoitukseen. Vuokranantaja vastaa vuokrakaluston riittävästä käyttökunnosta vuokralle luovutuksen ajankohtana.

9.            Vuokranantajan vastuun määrällinen rajoitus

Vuokranantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua vuokrakaluston vuokraa ja/tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella.

10.       Vuokrakalustolle aiheutunut vahinko tai menetys

Vuokraajan tulee tarkastaa vuokrakalusto välittömästi niiden noutamisen yhteydessä. Mikäli tässä tarkastuksessa ei käy ilmi vuokrakalustossa olevaa selkeää virhettä tai vikaa, eikä siitä tehdä samassa yhteydessä nimenomaista ilmoitusta, katsotaan Vuokraajan hyväksyneen vuokrakalusto asianmukaisessa kunnossa.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokranantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokranantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

11.       Vuokrahinnat

Vuokrakaluston vuokrahinnat määräytyvät vuokra-ajan alkamishetkellä kulloinkin voimassa olevan Vuokranantajan vuokrahinnaston tai annetun tarjouksen mukaisesti. Vuokranantajan ja Vuokraajan yhteisellä sopimuksella tästä voidaan poiketa.

12.       Maksuehdot

Yritysasiakkailta vuokra laskutetaan aina vuokra-ajan päättyessä. Kuluttaja-asiakkailta vaaditaan lähtökohtaisesti maksu etukäteen suoritettavaksi ennen vuokra-ajan alkua. Lisäksi kuluttaja-asiakkailta voidaan vaatia puolta vuokrasummasta vastaava summa vakuusmaksuna ennen vuokrakaluston luovuttamista Vuokraajalle. Vakuusmaksu palautetaan täysimääräisenä Vuokraajalle 2vk kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, mikäli vuokrakalusto on palautettu Vuokranantajalle moitteettomassa kunnossa ja Vuokraaja on noudattanut kohdassa ”vuokrakaluston käyttö” annettuja ohjeita.

Maksutapana hyväksymme laskutuksen sekä korttimaksut iZettlen (https://www.izettle.com) hyväksymillä maksutavoilla. Korttimaksuihin lisätään 3% maksutapalisä tarjouksen loppusummasta.

Mikäli vuokra-aika on yli 2 viikkoa, sovitaan laskutuksesta aina erikseen. Laskun eräpäivä on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu. Viivästyskorko on 13%.

13.         Peruuntunut vuokraus

Mikäli ei ole muuta sovittu, Vuokraaja on velvollinen maksamaan Vuokranantajalle 50 % peruutettujen vuokrakaluston vuokrahinnasta, jos vuokrakaluston tai sen osan peruutus tehdään vuokra-ajan alkamista edeltävän 48 tunnin aikana. Mikäli Vuokranantaja on hankkinut Vuokraajaa varten kalustoa kolmannelta osapuolelta, veloitetaan peruutuskulut vähintään Vuokranantajan syntyneiden todellisten kulujen mukaan.

14.       Vakuutukset

Vuokrakalusto ei ole Vuokranantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokraaja vastaa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalle, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien. Mikäli Vuokranantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokraajan lukuun, Vuokranantajan on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokraajan lukuun.

15.       Vuokrakaluston käyttö Suomen ulkopuolella

Mikäli vuokrakalusto halutaan siirtää Suomen rajojen ulkopuolelle on Vuokraaja velvollinen ilmoittamaan Vuokranantajalle tästä. Vuokraaja vastaa kaikista aiheutuvista kuluista ja mahdollisesti tarvittavista luvista mitä vuokrakaluston käyttäminen ulkomailla edellyttää.

16.       Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja, laiminlyö vuokrien maksun huomautuksesta huolimatta tai asetetaan konkurssiin. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan vuokrakaluston kaikkine tarvikkeineen sovittuun Vuokranantajan toimipisteeseen.

17.       Sopimuksen siirtäminen

Vuokranantaja eikä Vuokraaja voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman erillistä yhteistä sopimusta siirrosta.

18.       Sovellettava laki

Näihin yleisiin vuokrausehtoihin sekä vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

19.       Riitaisuudet

Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitatilaisuudet ratkaistaan Vuokranantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokranantajan niin tahtoessa Vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.

Mikäli Vuokraaja on kuluttaja, hän voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttaja voi myös nostaa kanteen Vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.

Käyntiosoite

Valmistajat

Log In

create an account